No era homofobia, era yihadismo

noticias
No era homofobia, era yihadismo